Subscribe:

Hilal Ramadhan dan Shawal

السلام عليكم ورحمة الله


Alhamdulillah, kita dapat bertemu lagi Ramadhan pada tahun ini.Tahukah anda bagaimana penentuan hilal Ramadhan dan Shawal dilakukan? Mengapakah terdapat beberapa negara yang berpuasa awal atau lambat sehari daripada Malaysia? Terdapat tiga cara untuk menentukan hilal Ramadhan dan Shawal:
 
1) Ru'yah (melihat) jemaah yang hebat (alim ulamak, kadi, mufti)
2) Ru'yah dua orang Islam yang adil
3) Ru'yah seorang Islam yang adil


Pada zaman dahulu, cerapan hilal dilihat mengikut keadaan langit. Iaitu, sama ada langit dalam keadaan cerah atau mendung dan berawan sehingga menyebabkan fuqaha' berbeza pendapat mengenai hilal. Namun, pada masa kini dengan kecanggihan teknologi, hilal dapat dilihat dalam keadaan langit cerah, berawan dan medung.


Di Malaysia, kaedah cerapan dan ru'yah dilaksanakan oleh Majlis Agama Islam Negeri. Seperti negeri Johor, di Jabatan Mufti Johor, bahagian Falak berperanan menyediakan dan membuat kiraan data-data rukyah, membuat cerapan hilal bagi menentukan awal bulan hijrah dan menyediakan laporan kepada Jawatankuasa Rukyah Negeri Johor dan Kebangsaan.


Kenapa ada beberapa  negara yang berpuasa awal sehari atau lambat sehari dari negara kita?

Para fuqaha' berselisih pendapat mengenai tempat muncul hilal. Untuk mengetahui waktu bermula dan berakhirnya bulan Ramadhan adalah dengan Ru'yah hilal, bukannya dengan kaedah pengiraan falak. Kemunculan hilal adalah berbeza bagi setiap tempat. Oleh itu, terdapat dua pendapat daripada para fuqaha' mengenai bilakah waktu yang tepat bagi ramadhan itu bermula.

Pendapat Jumhur
Jumhur ulamak berpendapat tempat kemunculan hilal di negara timur dan barat adalah sama. Oleh itu, waktu bermula ramdhan bagi semua negara adalah sama. Apabila muncul hilal di negara barat, negara-negara di timur juga wajib berpuasa sama ada dekat ataupun jauh. Sebagai contoh, hilal ramadhan dapat di lihat di Makkah, maka semua negara di seluruh dunia wajib berpuasa pada keesokan hari.

Dalil Jumhur

"Berpuasalah kamu kerana melihatnya (hilal) dan berbukalah kamu kerana melihatnya (hilal). Apabila pandangan kamu terlindung (terhalang oleh awan), maka sempurnakanlah hitungan bulan Sya’ban menjadi 30 hari". (HR. Bukhari no. 1776 dari Abu Hurairah).

 

Pendapat golongan yang bermazhab Shafi'ie
Al-Shafi'ieyyah berpendapat bahawa apabila hilal dapat dilihat di sebuah negara, maka hukum wajib berpuasa hanya diamalkan oleh negara-negara yang berhampiran sahaja. Hal ini disebabkan kemunculan hilal di setiap negara adalah berbeza. Oleh itu, hanya negara-negara yang berhampiran sahaja mempunyai hilal ramadhan yang sama seperti Malaysia, Indonesia, Singapura dan Brunei. Menurut mazhab ini, jarak yang membezakan kemunculan hilal dari sebuah negara dengan negara yang lain ialah 133, 056 kilometer.

Dalil Mazhab Al-Shafi'ieyyah
Hadith Kuraib:
“Kuraib mengkhabarkan bahawa Ummu Fadll bint al-Harith mengutusnya kepada Muawiyyah di Syam. Kuraib berkata : “Aku sampai di Syam kemudian aku memenuhi keperluannya dan diumumkan tentang hilal Ramadhan, sedangkan aku masih berada di Syam. Kami melihat hilal pada malam Jumaat. Kemudian aku tiba di Madinah pada akhir bulan. Maka Ibnu Abbas bertanya kepadaku – mengenai hilal — : ‘Bilakah kamu melihat Hilal?’ Akupun menjawab : ‘Aku melihatnya pada malam Jumaat. Beliau bertanya lagi : ‘Engkau melihatnya pada malam Jumaat ?’ Aku menjawab :’Ya, orang-orang melihatnya dan merekapun berpuasa, begitu pula Muawiyyah.’ Dia berkata : ‘Kami melihatnya pada malam Sabtu, kami akan berpuasa menyempurnakan tiga puluh hari atau kami melihatnya (hilal).’Aku bertanya : ‘Tidakkah cukup bagimu ru'yah dan puasa Muawiyyah ?’ Beliau menjawab : ‘Tidak! Begitulah Rasulullah memerintahkan kami.’” (HR. Muslim 1087, At-Tirmidzi 647 dan Abu Dawud 1021. Riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi di Shahih kan oleh Al-Albani dalam Shahih Sunan At-Tirmidzi 1/213)


Sumber: FalakOnline. Anak bulan Ramadhan dari Sg Lada Labuan

Sumber rujukan:
  1. Fiqh al-Islami wa adillatuhu oleh Wahbah Zuhaili
  2. Jabatan Mufti Johor
  3. Jakim
  4. FalakOnline